Reglur og samþykktir

Regluvarsla

Stefni er skylt að koma á regluvörslu og skal sjá til þess að hún sé skilvirk og óháð öðrum þáttum í starfsemi félagsins. Hlutverk regluvörslu er einkum að tryggja eftirfylgni við lög og reglur á verðbréfamarkaði í rekstri félagsins.

Undir ábyrgðarsvið regluvörslu falla m.a. eftirtalin málefni:

  • Framkvæmd og eftirlit með stefnu um hagsmunárekstra.
  • Framkvæmd og eftirlit með reglum um starfsmannaviðskipti.
  • Fræðsla og ráðgjöf til starfsmanna og yfirstjórnar varðandi skyldur félagsins á verðbréfamarkaði.
  • Önnur verkefni s.s. skýrslugerð og samskipti við stjórnvöld.

Stefna um hagsmunaárekstra

Í samræmi við ákvæði reglugerðar nr. 471/2014, um skipulagskröfur rekstrarfélaga verðbréfasjóða og 8. gr. laga nr. 108/2007, um verðbréfaviðskipti, hefur Stefnir hf. sett sér stefnu um hagsmunaárekstra. Stefnan er sett að undangenginni greiningu á starfsemi félagsins og þeim hlutverkum sem starfsmenn þess gegna. 

Það felst í eðli starfseminnar að aðilar kunna að hafa ólíkra hagsmuna að gæta. Slíkt hefur óhjákvæmilega þá hættu í för með sér að fram komi hagsmunaárekstrar, þegar hagsmunir eins aðila, eða fleiri, skarist við hagsmuni annarra. Það er stefna félagsins að gera allar tiltækar ráðstafanir til að koma í veg fyrir að hagsmunaárekstrar skaði hagsmuni viðskiptavina.

Sú krafa er gerð til starfsmanna félagsins að þeir starfi ávallt með hagsmuni viðskiptavina að leiðarljósi og gæti þess að setja ekki hagsmuni eins hóps viðskiptavina ofar hagsmunum annars. þannig megi viðskiptavinir treysta því að hagsmunir Stefnis, tengdra aðila, starfsmanna og annarra viðskiptavina hafi ekki skaðleg áhrif á hagsmunagæslu félagsins fyrir þeirra hönd.

Hagsmunaárekstrar í starfsemi félagsins geta einkum komið þannig upp á milli aðila: Milli Stefnis og viðskiptavina félagsins, milli starfsmanns félagsins og viðskiptavina, milli viðskiptavina félagsins innbyrðis – þar með talið milli tveggja eða fleiri sjóða og á milli hlutdeildarskírteinishafa innbyrðis.

Margvíslegar aðferðir eru tækar til að koma í veg fyrir að hagsmunaárekstrar skaði hagsmuni viðskiptavina. Komi til þess að tiltækar ráðstafanir veita ekki fullnægjandi vissu fyrir því að hagsmuna viðskiptavina verði ekki gætt með fullnægjandi hætti verður viðkomandi viðskiptavinur upplýstur um aðstæður og um þær ráðstafanir sem gripið verður til í kjölfarið.

Framkvæmd stefnu um hagsmunaárekstra er á forræði regluvarðar félagsins sem heldur skrá um þá hagsmunaárekstra sem upp koma í starfseminni og þær ráðstafanir sem gripið hefur verið til í kjölfarið. Regluvörður upplýsir stjórn félagsins um framkvæmd stefnunnar árlega, eða oftar þyki ástæða til.

Ágrip þetta tekur á helstu þáttum stefnu félagsins um hagsmunaárekstra. Allar nánari upplýsingar má nálgast hjá félaginu.

Úrskurðarnefnd um viðskipti við fjármálafyrirtæki

Fjármálaeftirlitið vistar Úrskurðarnefnd um viðskipti við fjármálafyrirtæki, sem fjallar um ágreining viðskiptamanna við fjármálafyrirtæki.

Neytendaþjónusta

Fjármálaeftirlitið starfrækir upplýsinga- og leiðbeiningaþjónustu fyrir viðskiptavini fjármálafyrirtækja.

Neytendastofa er stjórnvald á sviði neytendamála sem veitir ýmsar upplýsingar um neytendamál.

Dómstólar

Viðskiptavinir geta borið ágreiningsefni undir dómstóla. Bent er á að Lögmannafélag Íslands býður almenningi ókeypis lögmannsaðstoð.

  • Sjá nánar á vef Lögmannafélags Íslands - LMFÍ

Verklag um meðferð kvartana

Leitast er við að starfsemi Stefnis hf. sé ávallt í samræmi við eðlilega og heilbrigða viðskiptahætti. Í samræmi við það er rík áhersla lögð á að bregðast með viðeigandi hætti við ábendingum og kvörtunum sem kunna að berast frá viðskiptavinum. 

Kvörtunum skal komið á framfæri við framkvæmdastjóra félagsins með skriflegum hætti, til dæmis með tölvupósti. Tiltaka skal ástæður kvörtunar og lýsa í meginatriðum því sem kvartað er yfir. 

Framkvæmdastjóri stýrir rannsókn kvörtunar eða eftir atvikum tilnefnir starfsmann til að stýra henni. Gætt er fyllsta trúnaðar um efni kvörtunar og úrlausn hennar. Rannsókn kvörtunar skal lokið á eins skömmum tíma og unnt er m.t.t. eðlis hennar. 

Viðskiptavini er tilkynnt um afstöðu félagsins til kvörtunar hans með skriflegum hætti. 

Framkvæmdastjóri heldur skrá um mótteknar kvartanir auk þeirra ráðstafanna sem gripið er til við úrlausn þeirra.