Blandaðir sjóðir
Stefnir - Eignastýringarsjóður

Fjárfestingarstefna

Stefnir - Eignastýringarsjóður er blandaður sjóður og hefur því heimild til að fjárfesta í skuldabréfum oghlutabréfum. Markmið sjóðsins er að ávaxta fjármuni hlutdeildarskírteinishafa á virkan hátt meðþví að nýta þau tækifæri, innanlands sem erlendis, sem rekstraraðili metur best á hverjum tíma.Áhersla er á að fjárfesta í sjóðum fremur en einstökum bréfum til að auka áhættudreifingu. Sjóðurinn er áþekkur Stefni - Samvali en nokkuð áhættuminni þar sem meiri áhersla er á skuldabréf og minni hreyfingar eru á milli eignaflokka.

Eignaskipting

Nafnávöxtun

Verðþróun

Stefnir hf.
Borgartún 19
444 7000
www.stefnir.is

Fjárfestingarheimildir

<table border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width:500px"><tbody><tr><td>Innlend skr&aacute;&eth; skuldabr&eacute;f</td><td>0-25%</td></tr><tr><td>Hlutdeildarsk&iacute;rteini sj&oacute;&eth;a um sameiginlega fj&aacute;rfestingu *</td><td>25-100%</td></tr><tr><td>A&eth;rir sj&oacute;&eth;ir um sameiginlega fj&aacute;rfestingu, fagfj&aacute;rfestasj&oacute;&eth;ir</td><td>0-20%</td></tr><tr><td>Skuldabr&eacute;f og v&iacute;xlar &uacute;tgefin af r&iacute;kinu e&eth;a me&eth; &aacute;byrg&eth; &iacute;slenska r&iacute;kisins</td><td>0-50%</td></tr><tr><td>Innlend skr&aacute;&eth; hlutabr&eacute;f</td><td>0-25%</td></tr><tr><td>Erlend skr&aacute;&eth; ver&eth;br&eacute;f/fj&aacute;rm&aacute;lagerningar</td><td>0-50%</td></tr><tr><td>Innl&aacute;n fj&aacute;rm&aacute;lafyrirt&aelig;kja</td><td>0-50%</td></tr><tr><td>A&eth;rir fj&aacute;rm&aacute;lagerningar en um er geti&eth; &iacute; ofangreindum eignaflokkum</td><td>0-10%</td></tr></tbody></table><p><em>&nbsp;*&Aacute; b&aelig;&eth;i vi&eth; um skuldabr&eacute;fasj&oacute;&eth;i og hlutabr&eacute;fasj&oacute;&eth;i. Sj&oacute;&eth;urinn getur &thorn;v&iacute; veri&eth; 0-100% &iacute; skuldabr&eacute;fum og 0-100% &iacute; hlutabr&eacute;fum.</em><br />&nbsp;</p>

Fyrirvari

Þær upplýsingar sem hér koma fram eru óendurskoðaðar.

Sjóðurinn er fjárfestingarsjóður skv. lögum nr. 128/2011 um verðbréfasjóði, fjárfestingarsjóði og fagfjárfestasjóði. Rekstrarfélag sjóðsins er Stefnir hf.

Vakin er sérsök athygli á að fjárfesting í hlutdeildarskírteinum sjóða er áhættusöm og getur fjárfesting rýrnað eða tapast að öllu leyti. Fjárfestingarsjóður telst almennt vera áhættusamari fjárfesting en verðbréfasjóður. Meiri áhætta fjárfestingarsjóðs er fólgin í rýmri fjárfestingarheimildum sem geta meðal annars leitt til minni áhættudreifingar en í verðbréfasjóði.

Almennt er ávöxtun sjóða sett fram sem nafnávöxtun. Sé annað ekki tekið fram eru ávöxtunartölur á heimasíðu Stefnis og í kynningarefni sjóða nafnávöxtunartölur. Allar ávöxtunartölur eru í íslenskum krónum. 

Stefnir hefur skipt sjóðum í rekstri félagsins í sjö flokka eftir staðalfráviki vikulegrar ávöxtunar sl. 5 ára. Flokkur 1 ber minnstu sveiflurnar í ávöxtun en flokkur 7 mestu sveiflurnar. Flokkun sjóðs getur breyst ef sveiflur undirliggjandi fjármálagerninga taka breytingum. Flokkunin grundvallast á leiðbeiningum Evrópsku verðbréfaeftirlits­stofnuninni um útreikning mælikvarðans. Fyrri ávöxtun sjóða gefur ekki áreiðanlega vísbendingu um framtíðar ávöxtun þeirra. Þá endurspeglar flokkun sjóða út frá sveiflum í ávöxtun þeirra ekki alla þá áhættu sem felst í fjárfestingu sjóða. Flokkunin tekur til að mynda ekki mið af hugsanlegu greiðslufalli útgefanda fjármálagernings sem sjóðurinn hefur fjárfest í, né öðrum áhættuþáttum. Flokkun sjóða ber því að taka með þeim fyrirvörum sem hér hafa verið nefndir.

Innstæður sjóða um sameiginlega fjárfestingu njóta ekki tryggingarverndar samkvæmt lögum nr. 98/1999 um innstæðutryggingar og tryggingakerfi fyrir fjárfesta

Nánari upplýsingar um sjóðinn, þar á meðal nánari upplýsingar um áhættu við fjárfestingu í hlutdeildarskírteinum hans, má finna í útboðslýsingu eða útdrætti úr útboðslýsingu sjóðsins sem nálgast má í útibúum Arion banka eða á www.stefnir.is/sjodir.